Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Kwaliteitsborging

Om inzicht te geven in het systeem van kwaliteitsborging hebben wij onderstaand een vragenlijst met antwoorden opgenomen.
 
Vragen met betrekking tot kwaliteitsborgingOpmerkingen
Heeft uw bedrijf een op schrift gesteld kwaliteitssysteem?Ja
Zo ja, overeenkomstig welke internationale norm?JaNEN-EN-ISO 9001:2008, NEN-EN-ISO 14001:2004,
VCA** 2008/5.1
Voor welke bedrijfsactiviteit(-en) geldt dit kwaliteitssysteem?Alle bedrijfsactiviteiten
Is het kwaliteitssysteem van uw bedrijf gecertificeerd?JaNEN-EN-ISO 9001:2008, NEN-EN-ISO 14001:2004,
VCA** 2008/5.1
 
Inhoudelijke vragen met betrekking tot kwaliteitssysteemOpmerkingen
Beschikt u over procedures waarmee wordt gewaarborgd dat de contractueel gestelde eisen en specificaties worden vastgelegd en nagekomen?Ja
Beschikt u over procedures voor de beheersing van alle op het kwaliteitssysteem betrekking hebbende documenten?Ja
Beschikt u over een leveranciersbeoordelingssysteem?Ja
Worden ingekochte goederen gecontroleerd op de gespecificeerde eisen?Ja
Beschikt u over procedures voor de identificatie van de door u verwerkte en geleverde produkten?Ja
Zijn de produkten terug te voeren naar grondstoffen en produkten van uw leveranciers?Nee
Beschikt u over procedures voor ingangscontrole?Ja
Beschikt u over procedures voor tussentijdse keuring en beproeving?Ja
Beschikt u over procedures voor eindkeuring en beproeving?Ja
Beschikt u over een programma van constante scholing van uw medewerkers?Ja
Beschikt u over procedures voor het nemen van maat-regelen t.a.v. klachten van klanten?Ja
Beschikt u over procedures voor het nemen van maat-regelen t.a.v. klachten over leveranciers?Ja
Beschikt u over procedures voor het accepteren en het behandelen van orders?Ja
Beschikt u over procedures voor verzending en aflevering van goederen?Ja
Vindt eindcontrole plaats op de volledigheid en de juistheid van de zending?Ja
Hebben alle door u aangeboden produkten CE-markering?Ja
 
Is uw organisatie NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd?
Bouter is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteit-managementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt vertaald:
  • Zeg wat je doet!
  • Doe wat je zegt!
  • Bewijs wat je doet!
Is uw organisatie NEN-EN-ISO 14001:2004 gecertificeerd?
Bouter is ISO 14001 gecertificeerd. Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt organisaties om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu. Op basis van ISO 14001 kan het milieumanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd. Goed milieumanagement wordt in het kader van duurzaamheid voor bedrijven steeds belangrijker.

Is uw organisatie VCA** 2008/5.1 gecertificeerd?
Bouter is VCA** 2008/5.1 gecertificeerd. Dit betreft de hoogst haalbare norm m.b.t. veiligheid van medewerkers en omgeving. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is de VCA certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Heeft u medewerkers in dienst die VCA gecertificeerd zijn en zo ja hoeveel?
Alle monteurs, zowel bij Bouter als bij onze zusterondernemingen Veld-Service in Assen en WKE Products B.V, in Helmond, zijn VCA gecertificeerd. Al onze projectleiders en leidinggevenden zijn VCA VOL gecertificeerd.

Hoe gaat uw organisatie de kwaliteit van de dienstverlening aan ons waarborgen?
De kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd door de certificeringen NEN-EN-ISO 9001:2008, NEN-EN-ISO 14001:2004, VCA** 2008/5.1, doorlopende bijscholing alsmede een brede organisatie.

Hoe zorgt uw organisatie voor kennis en kunde van de grootkeukenbranche?
Kennis en kunde van de grootkeukenbranche wordt verzorgd door interne scholing, bezoeken aan referentieadressen en trainingen bij fabrikanten. Van de totale omzet betreft ca. 60 % omzet aan inrichting bedrijfsrestaurants. (ca. € 15 miljoen). Het grootste deel hiervan wordt mede afgestemd op de wensen van de eindgebruiker. Wij hebben derhalve een enorme know-how opgebouwd van de wensen en eisen die de eindgebruiker stelt.

Op welke wijze vindt kennisoverdracht intern plaats bij personeelswisselingen bij uw organisatie?
Voor verkoopfuncties en technische functies bestaat een uitgebreid -schriftelijk - draaiboek. Hierin is beschreven welke informatie verstrekt moet worden, welke interne instructies en opleidingen verkregen moeten worden en welke referentieprojecten bezocht dienen te worden.
Ieder afdelingshoofd parafeert de betreffende delen van het draaiboek nadat het betreffende deel is uitgevoerd.

Klachtenprocedure over de dienstverlening.
Tijdens de uitvoering van het project worden eventuele klachten ingebracht in de bouwvergadering. De projectleider zal de klacht in ontvangst nemen, analyseren en terstond de nodigde acties ondernemen. In het geval de klacht tevens commercie aangaat, dan zal de betreffende projectadviseur worden ingeschakeld. Klachten worden door ons vastgelegd in het klachtendossier. Oplevering van een project vindt plaats middels invulling van het opleveringsprotocol. Opmerkingen, nog uit te voeren werkzaamheden doch ook klachten worden hierop vermeld. Het protocol wordt zowel door de afnemer als de projectleider ondertekend. De getekende opleveringsprotocollen worden altijd geparafeerd door het hoofd van de projectafdeling en worden digitaal opgeslagen.
Aan het eind van ieder project wordt een tevredenheidsverklaring opgesteld met het verzoek aan de klant deze te ondertekenen. Verklaringen welke geweigerd worden te ondertekenen worden voorgelegd aan de verkoopdirectie. In een gezamenlijk overleg tussen verkoopdirectie, projectadviseur, hoofd projectafdeling en projectleider wordt geanalyseerd wat de redenen zijn van het niet ondertekenen en welke lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst. De aard en de hoeveelheid klachten worden vastgelegd binnen de ISO procedure. Onderdeel van de ISO procedure is dat het aantal klachten wordt gemeten en dat de klachten tijdens het kwaliteitsoverleg worden besproken. Tevens worden er maatregelen genomen om klachten te verminderen.